حمایت از تولید ملی

حمایت از کالای ایرانی و تولید ملی از مهم ترین اقدامات در جهت ایجاد رونق و گشایش های اقتصادی است.

هر کشوری برای دستیابی به توسعه پایدار، نیازمند حمایت از تولید داخل در رقابت با کالاهای خارجی است. در ایران نیز مسئولان و اقتصاددانان بر این باورند که راه رسیدن به توسعه اقتصادی از مسیر تقویت تولید داخلی و حمایت از تولیدکنندگان می گذرد. از این رو با تحقق چنین فرایندی ضمن به حرکت در آمدن چرخ تولید، اشتغال و رونق اقتصادی را بیش از پیش در کشور شاهد خواهیم بود.

مصرف كالای ایرانی به ‌عنوان گامی مهم در تحقق اقتصاد مقاومتی زمینه ساز اشتغال پایدار، رونق چرخه تولید، تداوم اقتصاد پویا و ماندگار است. به گفته كارشناسان اقتصادی، حمایت از تولیدات داخلی سه ویژگی بارز جلوگیری از خروج ارز، رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال را به همراه دارد.

همچنین برای رفع ركود موجود، نیازمند حمایت از كالاهای ایرانی هستیم تا با نگاه به توانمندی‌ها و پتانسیل‌های داخلی؛ تبعات تحریم‌های اقتصادی دشمنان كارایی برای اقتصادمان نداشته باشد .

باید از كالای ایرانی به‌طور بی‌شائبه حمایت كنیم چرا كه حمایت از تولیدات داخلی پاسداری از اقتصاد ملی و تدوام راه شهیدان است .همه باید بدانند با مبارزه با قاچاق و مصرف بی رویه كالاهای خارجی و مقابله صحیح با بحران بیكاری، مصرف كالای داخلی است كه اشتغال فرزندانمان و بیكاران جامعه را تضمین و از گسترش فقر‌، خشونت و نا هنجاری كه موجب كاهش سرمایه اجتماعی در جامعه می شود جلوگیری می كند.